160G移动硬盘提示格式化

        WINHEX查看MBR,只有一个分区,分区格式标志为06,跳到DBR发现为000,在向后跳6个…

U盘提示“格式化”恢复一例

          …

什么是硬盘的固件

         firmwa…